Köp- och leveransvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.

Beställning

Normalt hanteras alla beställningar via Webbutiken på Internet.  Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning via Klarnas betalningssystem såvida ej annat avtalats. Fraktkostnad tillkommer endast om det anges. Vi friskriver oss från eventuella prisfel.

Leveranstider

Normal leveranstid är 2-3 dagar.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis Postnord. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

ABT-Trading

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på ABT-Trading och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur ABT-Trading behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vilka är ABT-Trading?

I denna policy kallas ABT-Trading  momsreg.nr: SE490608755801 för ABT-Trading och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. ABT-Trading ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, mässor eller annat sätt.

ABT-Trading går att nå på följande sätt:

Post: ABT-Trading, Odensala Berga 203, 195 92 Märsta

Tel: 070 841 55 11 E-post: info@abtwater.se

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://abtwater.se

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som ABT-Trading samlar in och hur den används. ABT-Trading agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att ABT-Trading ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

ABT-Trading agerar som personuppgiftsansvarig.

Som personuppgiftsansvarig har ABT-Trading ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet

ABT-Trading skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Personuppgifter som skickas in till ABT-Trading utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

Underbiträden till ABT-Trading

ABT-Trading använder underbiträden till vår molnlösning. ABT-Trading förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer ABT-Tradings’s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i ABT-Trading’s interna informationssäkerhetspolicy.

Överföring av information

ABT-Trading och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Som registrerad hos ABT-Trading har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och ABT-Trading kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 070 841 55 11 eller via e-post info@abtwater.se